Fishing Magazine

מבנה החוף

mm

סקירת חופים לזרזור

סקירת חופי הארץ המתאימים לז'ירז'ור לפי סדר גיאוגרפי (מצפון לדרום) הערה חשובה מאוד!!!...
משתנים

המשתנים החשובים בז'רז'ור

הגאות והשפל, מבנה החוף, זרמי הים, הרוחות , מצב הירח והשפעותיהם על הדיג...